Our Team

Team

Shekhar Thapliyal

Shekhar Thapliyal

Founder & Promoter

Dhiraj Mishra

Dhiraj Mishra

Founder & Director

Prashant Parmar

Founder & Promoter